Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 kwietnia 2020
Od września ruszą Oddziały Przygotowania Wojskowego
Wnioski o zezwolenie na utworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego /OPW/ zgłosiło do dziś 186 szkół średnich w całej Polsce.

Placówki, w których powstaną nowe formy wojskowych klas mundurowych mogą liczyć na wsparcie BIURA DS. PROGRAMU „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ” w zakresie organizacji zajęć oraz dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania dla uczniów. Według opracowanego programu, uczniów czeka w sumie ponad 200 godzin nauki wojskowego rzemiosła – mówi Dyrektor Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Pan gen. bryg. dr inż. Artur Dębczak.

 

OPW w szkołach

W klasach będzie realizowane kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Nie ma możliwości ingerowania przez MON w to, czego i w jakim wymiarze uczniowie będą się uczyć w takim oddziale, poza programem przygotowania wojskowego, nad którego realizacją MON będzie sprawował nadzór pedagogiczny.

 

Finansowanie szkolenia, wyposażenia i dojazdu na szkolenie

MON ma możliwość udzielania dotacji celowej organowi prowadzącemu szkołę, która prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, nie jest to jednak obligatoryjne działanie MON. Dotacja przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego zatem szkoły mogą, ale nie muszą skorzystać z tej formy finansowania.

Przewidziana została możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania oraz wyposażenia dla szkoły między innymi: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe czy nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Taka dotacja będzie udzielona w pierwszej klasie i ewentualnie również przysługiwać będzie na wymianę lub uzupełnienie zniszczonego umundurowania
w trakcie trwania nauki. Zakres nieobowiązkowej (wnioskowanej przez organ prowadzący) dotacji również zawiera dojazdy na zajęcia w jednostce wojskowej jeżeli odległość do niej jest większa niż 60 km.Program szkolenia

Klasy rozpoczną działalność 1 września 2020 roku. Liczba uczniów w klasie wynosić ma  nie więcej niż 30 osób. Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w liceum czy technikum wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano  w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

 

Co z Certyfikowanymi Wojskowymi Klasami Mundurowymi?

Wprowadzenie oddziału przygotowania wojskowego do systemu oświaty było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Certyfikowane klasy mundurowe nie będą likwidowane. Będą one w dotychczasowym kształcie działały do ostatniego ucznia w ponad 100 szkołach w całym kraju.

 

 

ŹRÓDŁO: KOMUNIKAT BIURA DS. PROGRAMU „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM RZECZYPOSPOLITEJ”

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP