Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

BIP

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku powołał do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności nw pracowników:


• p. Mariusz CHMIELOWIEC nr tel. 261 124 745, adres e-mail: m.chmielowiec@ron.mil.pl

Plan działania

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie

w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wkurybnik.wp.mil.pl

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Mariusz CHMIELOWIEC . Kontaktować można się za pośrednictwem skrzynki internetowej wku.rybnik@ron.mil.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 261-124-745. Wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składanie skarg w sprawie braku zapewnienia dostępności, można składać w/w drogami komunikacji.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

44-200 Rybnik, ul. Piłsudskiego2
telefon: 261124708
fax: 261124707E  - mail:  wku.rybnik@ron.mil.pl
Strona internetowa: www.wkurybnik.wp.mil.pl

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osobowe zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając przy tym nowy termin realizacji żądania. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej. W przypadku wyczerpania wskazanej procedury, zgłaszający może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 2. Budynek posiada
2 wejścia:

- 1 główne do części biurowej od ul. Piłsudskiego,
- 1 techniczne.

Wejście główne jest w pełni dostosowane dla  osób niepełnosprawnych. Odbywa się z poziomu chodnika, jednakże po przekroczeniu drzwi wejściowych znajdują się dwa schody. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może je pokonać za pomocą automatycznej platformy schodowej obsługiwanej przez wyznaczoną osobę, która jest powiadomiona przez pracownika SUFO urzędującego w wyższej części kondygnacji parteru budynku. Na tym samym poziomie budynku  znajduje się świetlica z przyległą toaletą dla osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenia biurowe z którego jest bezpośrednia komunikacja z pracownikami: kancelarii jawnej, wydziału rekrutacji i wydziału planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami. Obsługa  petentów odbywa się wyłącznie na poziomie  parteru w tym osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzu znajdują się tabliczki informujące o kierunku dojścia do toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. WKU nie posiada  miejsc wyznaczonych do parkowania dla osób
z niepełnosprawnością. Jedynie obok budynku wjazd od ul. Jankowickiej znajduje się parking miejski  z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
Osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży mogą skorzystać z priorytetowej obsługi. Chcąc skorzystać z obsługi z pierwszeństwem wystarczy, aby osoba uprzywilejowana zgłosiła taką potrzebę pracownikowi ochrony.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP