Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

BIP

Zgodnie art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.

Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku przyjmuje:

 

Dla skarg, wniosków i petycji składanych w formie pisemnej właściwy jest adres:


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku
ul. Piłsudskiego 2, 44-200 Rybnik

 

INFORMACJA 

Zgodnie z Decyzją Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo – wnioskowego (Dz.Urz. MON.2018.196) informuję , że w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku w 2020 r. nie odnotowano wpływu petycji.

 

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP