Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

BIP

Realizacja wniosków
Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
ul. Pisłudskiego 2
44-200 Rybnik

Telefon 261 124 708
Fax: 261 124 707
e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl

Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty
Wojskowa Komenda Uzupełnień nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Zgodnie z  ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie WKU w Rybniku jest bezpłatne.

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku określonych w art. 21 ust. 3 - 5 ww. ustawy wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP