Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
CHARAKTERYSTYKA I REKRUTACJA

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Rodzaj ochotniczej służby wojskowej, ustanowiony dla tworzenia zasobów żołnierzy rezerwy, głównie na potrzeby NSR, Obrony Terytorialnej oraz zawodowej służby wojskowej. Przeznaczony jest dla ochotników, którzy wcześniej nie pełnili żadnej formy czynnej służby wojskowej, zamierzają zostać żołnierzami NSR, OT a w dalszej perspektywie planują podjąć zawodową służbę wojskową.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarna sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

 

co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;

co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;

co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;

dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;

dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do jednego miesiąca.

 

Do służby przygotowawczej może zgłosić się każdy ochotnik, bez względu na płeć.

Warunki przeznaczenia do służby przygotowawczej:

- zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,

- niekaralność,

- posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

 

Ochotnik do służby przygotowawczej składa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień wniosek o powołanie załączając:

- dokument potwierdzający wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty)

 

Limity szkoleniowe oraz terminy szkolenia określa Minister Obrony Narodowej. O zakwalifikowaniu ochotnika do służby przygotowawczej decyduje komisja kwalifikacyjna, powoływana przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

Służba przygotowawcza składa się z dwóch etapów:

- szkolenie podstawowe,

- szkolenie specjalistyczne.

 

Na zakończenie szkolenia żołnierz składa przed komisją egzamin końcowy. Po jego zdaniu żołnierz otrzymuje specjalność wojskową i może ubiegać się o przyjęcie do NSR, a w dalszej perspektywie do zawodowej służby wojskowej.

Wszelkich informacji - chętnym do służby przygotowawczej - udzielają w WKU w Rybniku lub telefonicznie:

p. Edyta SZYMURA - tel. 261 124 732 

p. Katarzyna GRODECKA - tel. 261 124 747

 

SKRÓCONA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Skrócona służba przygotowawcza adresowana jest dla absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Skrócona służba przygotowawcza będzie sprawdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych z przedmiotu ,,Edukacja Wojskowa’’. Kadeci szkolić się będą przez 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki dyscypliny wojskowej. Będzie 77 godzin praktyki i 9 teorii – ogółem 86 godzin zajęć.

W 2021 r. szkolenie będzie trwało 12 dni, zakończy się egzaminem końcowym, a następnie przysięga wojskową. Po zakończeniu skróconej służby przygotowawczej  absolwenci klas o profilu wojskowym staną się żołnierzami rezerwy i mogą ubiegać się do o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Jeżeli jesteś zainteresowany skróconą służbą przygotowawczą, należy:

- skontaktować się z macierzystą WKU,

- złożyć wniosek wraz załącznikami (certyfikat ukończenia nauki przedmiotu   ,,Edukacja Wojskowa’’)

TERMIN: 28.06.2021 – 09.07.2021 r.

Jednostka Wojskowa realizująca szkolenie podstawowe ochotników w ramach skróconej służby wojskowej – 18 batalion powietrznodesantowy Bielsko- Biała.

 

Dokumenty do pobrania:

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP