Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY

1.   OBOWIĄZEK SŁUŻBY WOJSKOWEJ POLEGA NA:

 odbywaniu ćwiczeń wojskowych przez:

 • żołnierzy rezerwy;
 • osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy;
 • ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia i nie podlegają obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej.

2.   ĆWICZENIA WOJSKOWE DZIELĄ SIĘ NA:

 • jednodniowe;
 • krótkotrwałe – trwające od 2 do 30 dni;
 • długotrwałe – trwające od 31 do 90 dni;
 • rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

3. POWOŁANIE NA ĆWICZENIA WOJSKOWE:

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje w trybie:

 • natychmiastowego stawiennictwa;
 • zwykłym;
 • ochotniczym, na wniosek osoby.

Powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą kart powołania.
Karta powołania jest decyzją administracyjną i powinna być doręczona żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonym w tej karcie.

Powoływanie do czynnej służby wojskowej należy do wojskowego komendanta uzupełnień. Od decyzji Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rybniku o powołaniu na ćwiczenia wojskowe służy powołanemu odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, składane za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Rybniku w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. UWAGA: Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Powołani na ćwiczenia wojskowe są obowiązani stawić się do służby w określonym w karcie powołania terminie i miejscu. Stają się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z chwilą stawienia się do tej służby w określonym miejscu. W razie niestawienia się powołanego do czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, z wyjątkiem ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, zarządza przymusowe doprowadzenie powołanego przez Policję do wskazanej jednostki wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Terminu 14- dniowego w doręczeniu karty powołania nie stosuje się, jeżeli:

 • ćwiczenie wojskowe jest przeprowadzane w trybie natychmiastowego stawiennictwa;
 • żołnierz rezerwy nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny na wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w celu powołania do odbycia ćwiczenia wojskowego;
 • powołanie następuje w trybie ochotniczym, na wniosek żołnierza rezerwy.

 4.   POWOŁANIU DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH NIE PODLEGAJĄ ŻOŁNIERZE REZERWY, JEŻELI:

 • są tymczasowo aresztowani lub odbywają karę aresztu, karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych;
 • są reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 • są przeznaczeni do służby w jednostkach zmilitaryzowanych lub do służby w obronie cywilnej;
 • pobierają naukę w systemie dziennym w szkole ponadpodstawowej, wyższej zawodowej lub wyższej;
 • pełnią służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei lub Służbie Więziennej;
 • są kobietami sprawującymi opiekę nad osobą, która ukończyła 75 lat życia, jeżeli osoba ta wspólnie z nimi zamieszkuje i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 • są mężczyznami samotnie sprawującymi bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nimi zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat życia lub jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki;
 • stale zamieszkują za granicą.

5.  OCHOTNICZE ZGŁASZANIE SIĘ DO ODBYCIA ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH.

Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych przez złożenie wniosku do wojskowego komendanta uzupełnień.

UWAGA: Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

4.   ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE

Świadczenie rekompensujące przysługuje żołnierzowi, jeśli nie otrzymał
od pracodawcy wynagrodzenia za okres odbywania ćwiczeń wojskowych
. Świadczenie ustala i wypłaca wójt, burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek złożony nie później niż 3 miesiące od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Wypłacane świadczenie jest pomniejszone o kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

 • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 •  kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych;
 •  kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności.

Wysokość kwoty rekompensacyjnej w przeliczeniu na jeden dzień ćwiczeń wojskowych, na wniosek żołnierza, stwierdza niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku:

 • naczelnik urzędu skarbowego - w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracodawca - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej.

Postępowanie w sprawie wypłaty świadczenia rekompensującego:

 • Dowódca jednostki wojskowej, w dniu zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych wydaje temu żołnierzowi zaświadczenie. W zaświadczeniu podaje się stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń wojskowych.
 • Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do wniosku dołącza się zaświadczenia wydane przez dowódcę jednostki.
  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące.

 

Więcej informacji na temat ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych 
- można uzyskać w siedzibie WKU w Rybniku
lub telefonicznie
pod nr tel.: 261 124 715.

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP