Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacje do jednostek wojskowych

KWALIFIKACJE 2019

 

KWALIFIKACJE W 7 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi nabór dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Terminy kwalifikacji:
18 październik 2019 r.
08 listopad 2019 r.
22 listopad 2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    
ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Godzina stawiennictwa:    
8.30
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- prawo jazdy;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo służby (dotyczy  byłych żołnierzy zawodowych)
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału  w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy
- przybory piśmiennicze.
Kontakt w jw.:    
mł. chor. Jarosław OWSIANKA     
tel. 261 167 714 
Strona www.: www.25bkpow.wp.mil.pl

 


 

 

KWALIFIKACJE W 2 PUŁKU INŻYNIERYJNYM

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 1523 w Inowrocławiu  w dniu 24.10.2019 r. od godziny 08.00 będzie prowadzić postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej. Wakujące stanowiska przeznaczone są dla żołnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów, oraz dla szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.

Terminy kwalifikacji: 24.10.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    
2 pułk inżynieryjny
JW 1523
ul. Dworcowa 56
88-100 Inowrocław
Godzina stawiennictwa: 7.45
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy.
Kontakt w jw.:    
mł. chor. Grzegorz ŁUKOMSKI     
tel. 261 436 448
Strona www.:    
www.2pinz.wp.mil.pl


 

KWALIFIKACJE W 2 OŚRODKU RADIOELEKTRONICZNYM

W PRZASNYSZU


Informujemy, że  2. Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu poszukuje kandydatów zainteresowanych zawarciem kontraktu na pełnienie służby zawodowej, zgodnie z poniższą specyfikacją:
- oficerów i podoficerów rezerwy w niżej wymienionych korpusach i grupach osobowych:
POR. / KPT.; PPOR. / POR.; PDF. ST.; PDF.; PDF.MŁ.
W korpusie szeregowych rezerwy na stanowiska:
kierowca kat. C, C+E, kucharz, ratownik, tokarz, spawacz (+kat. C), ślusarz (+kat. C), elektromechanik.

Termin kwalifikacji: 02.10.2019r, 16.10.2019r.

Godzina stawiennictwa: 8:00
Na kwalifikacje żołnierze powinni posiadać: strój sportowy i jeśli (nie dostarczyli wcześniej do jednostki) CV, opinie służbowe, świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły średniej z ocenami, dyplomy i świadectwa potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na rozmowę (w przypadku oficerów i podoficerów).
Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczony został przedstawiciel Sekcji personalnej por. Michał SUCHTA tel. 261 371 123, Pani Marta WOŹNIAK tel. 261 371 350 oraz 261 371 110.


 

KWALIFIKACJE W 7 BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim prowadzi nabór kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych.
Terminy kwalifikacji:
04.10.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    
25 Brygada Kawalerii Powietrznej
97 – 200 Tomaszów Mazowiecki ulica Piłsudskiego 72
Godzina stawiennictwa:    
8.30
Kandydat powinien zabrać:    
- dokument tożsamości – książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- strój sportowy;
- przybory piśmiennicze.
Kontakt w jw.:    
mł. chor. Jarosław OWSIANKA    
tel. 261 167 714
Strona www.:    www.25bkpow.wp.mil.pl
zakładka „Zostań szeregowym zawodowym 25BKPow.”


KWALIFIKACJE W 31 BATALIONIE RADIOTECHNICZNYM

WE WROCŁAWIU


Informujemy, że 31 batalion radiotechniczny we Wrocławiu posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej na stanowiskach o specjalnościach wojskowych: radiotechniczna, eksploatacja systemów łączności, eksploatacja systemów informatycznych w Garnizonach Wrocław, Poznań, Powidz, Łask oraz Bytom.
Terminy kwalifikacji:
26.09.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    

31 batalion radiotechniczny
ulica Graniczna 13, 50 – 984 Wrocław
Godzina stawiennictwa:    8.00
Kandydat powinien zabrać:  

 - dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- prawo jazdy;
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie;
- dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych);
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i specjalności wojskowe;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego;
- strój sportowy.
Kontakt w jw.:    

kpt. Tomasz NIEMYJSKI tel. 261 669 966
mł. chor. Krzysztof SOSNOWSKI tel. 261 669 969
Strona www.:
www.31brt.wp.mil.pl
Uwaga:    
Zakładka: Zawodowa służba wojskowa – kwalifikacje;
Zakładka: Zawodowa służba wojskowa – wolne stanowiska

 


 

KWALIFIKACE DO 18 PUŁKU LOGISTYCZNEGO W ŁOMŻY

W związku z formowaniem 18 pułku logistycznego w Łomży oraz uzupełnianiem pozostałych jednostek wojskowych 18 Dywizji Zmechanizowanej, odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w stopniu od szeregowego do kapitana włącznie.  
Preferowane specjalności kandydatów: oficer (logistyka, łączność, ogólnowojskowy); podoficer sztabowy (łączność, logistyka); kierowca C, C+E, D; ratownik; mechanik; elektromechanik; ślusarz; spawacz, tokarz; operator urządzeń przeładunkowych (żurawie, wózki widłowe); operator środków łączności (radiostacje, wozy dowodzenia); operator zespołów prądotwórczych, kucharz; rusznikarz.
Termin kwalifikacji: 24.09.2019 r. od godz. 09:00.
Miejsce stawiennictwa:

Aleja Legionów 133, 1

8 – 400 Łomża
Kandydaci powinni posiadać:
- dowód osobisty;
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu
- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- książeczkę wojskową z wpisem o złożeniu przysięgi wojskowej;
- świadectwo ukończenia szkoły*;
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata (prawo jazdy, certyfikaty ukończenia kursów itp.)*;
- świadectwa pracy;
- świadectwo lub zaświadczenie ukończenia służby przygotowawczej (dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły ten rodzaj służby)*;
- świadectwo służby i ostatnią opinię służbową (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy innych służb)*;
- zaświadczenie o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej (dotyczy osób, które zdały sprawdzian nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem kwalifikacji)*.
* - kandydat powinien posiadać oryginał oraz kserokopię dokumentu
Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
- wypełnienie karty statystycznej kandydata,
- sprawdzian sprawności fizycznej:
marszobieg na 3000 m,
podciąganie się na drążku wysokim / uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce,
bieg wahadłowy 10 x 10 m / bieg zygzakiem „koperta”,
- rozmowę z psychologiem,
- rozmowę kwalifikacyjną.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczono:
- kpt. Maciej JÓŹWIUK, tel. 261-351-410,
- mjr Lesław ULMAN, tel. 261-351-415.

 

 


INFORMACJA O PROWADZENIU KWALIFIKACJI DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w korpusie podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych
25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim

Kwalifikacje będą prowadzone na stanowiska:
1.Korpus podoficerów / od stopnia SIERŻANT:
Korpus Łączności i Informatyki
Korpus Inżynierii Wojskowej
Korpus Przeciwlotniczy
2.Korpus szeregowych:
Kawaleria Powietrzna stanowiska objęte szkoleniem spadochronowym

Kandydat musi być żołnierzem rezerwy i spełniać następujące warunki:
- odbyta służba przygotowawcza lub odbyta zasadnicza służba wojskowa;
- niekaralność;
- wysoka sprawność fizyczna.
Kwalifikacje prowadzone będą:

24 września 2019 r. godzina 07:40
Miejsce stawiennictwa: Biuro przepustek 25 Brygady Kawalerii Powietrznej
Tomaszów Mazowiecki ulica Piłsudskiego 72
Na kwalifikacje zabrać należy:
książeczkę wojskową, dowód osobisty;
ubiór sportowy;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej);
świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
strój do egzaminu z wychowania fizycznego.
Uwaga!
Przed wyjazdem na kwalifikacje wymagany jest kontakt telefoniczny z przedstawicielami JW. W celu potwierdzenia informacji o wolnych stanowiskach oraz zgłoszenia chęci przystąpienia do kwalifikacji.
Osoby wyznaczone w JW. do kontaktów roboczych:
por. Łukasz WRÓBLEWSKI  tel. 261 167 812
mł. chor. Michał WIERNICKI tel. 261 167 812


 

WOLNE WAKATY
W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM W KRAKOWIE


Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w specjalnościach: KIEROWCA – KUCHARZ (2 stanowiska); KIEROWCA (4 stanowiska); KIEROWCA – RATOWNIK kat. „C” (1 stanowisko); OPERATOR PPK (3 stanowiska).
Terminy kwalifikacji:
24.09.2019 r.; 08.10.2019 r.; 12.11.2019 r.; 10.12.2019 r. 
Miejsce stawiennictwa:    
16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie
30 – 901 Kraków, ulica Wrocławska 82
Godzina stawiennictwa:    
8.00
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową, dowód osobisty;
- świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelniona kopia);
- prawo jazdy oraz inne dokumenty potwierdzające   przygotowanie zawodowe, uprawnienia i posiadane   umiejętności;
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku   fizycznego;
- kopię kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach   NSR (dotyczy żołnierzy NSR);
- zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy   żołnierzy NSR);
- kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR).
Kontakt w jw.:    
mł. chor. Krzysztof WITEK    
tel. 261 134 551


 

KWALIFIKACJE W 1 OŚRODEK RADIOELEKTRONICZNY

W GRÓJCU


Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 3411 w Grójcu posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów młodszych, podoficerów (sierż. - mł. chor.) i szeregowych w garnizonach Grójec, Lidzbark Warmiński, Lębork, Roskosz, Zamość.

Terminy kwalifikacji:
każdy wtorek i czwartek
Miejsce stawiennictwa: 

    1 Ośrodek Radioelektroniczny
05 – 600 Grójec, Słomczyn – Kącin 1    
tel. 261 513 441
    Grupa Rozpoznania Elektronicznego
11 – 100 Lidzbark Warmiński, ul. Przystaniowa 1    
tel. 261 318 161
    7 Kompania Rozpoznania Elektronicznego
21 – 500 Biała Podlaska, Roskosz     
tel. 261 512 114
    5 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego

84 – 300 Lębork, ul. Obrońców Wybrzeża 1     
tel. 261 468 800
    8 Kompania Rozpoznania Radioelektronicznego
22 – 400 Zamość, ul. Wojska Polskiego 2S    
tel. 261 181 456
Godzina stawiennictwa:    
8.00
Kandydat powinien zabrać:  

 - dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- potwierdzenie przebiegu służby wojskowej;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy.
Podczas kwalifikacji planowane jest przeprowadzenie egzaminu WF).
Wymagania:     Obligatoryjne:
- ukończenie szkolenia w ramach służby przygotowawczej lub odbycie zasadniczej służby wojskowej lub pełnienie zawodowej służby wojskowej,
- wykształcenie:
Oficerowie – wyższe (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny)
Podoficerowie – średnie
Szeregowi – gimnazjalne
Preferowane:
- wykształcenie techniczne,
- pełnienie służby lub odbycie szkolenia w specjalnościach  wojskowych łączności i informatyki, rozpoznania i walki radioelektronicznej lub logistyki (grupa techniczna),
- udokumentowana znajomość języka angielskiego i rosyjskiego,
- udokumentowane osiągnięcia sportowe.
Kontakt w jw.:    
por. Wojciech RYCZAJ    
tel. 261 513 485
st. chor. sztab. Dariusz MALISZEWSKI    
tel. 261 513 441
Strona www.:   
www.1orel.wp.mil.pl
zakładka „POZOSTAŁE – ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM 1 OREL” 

 

KWALIFIKACJE W 6 BATALIONIE LOGISTYCZNYM W KRAKOWIE

Informujemy, że kwalifikacje w zakresie kandydatów do zawodowej służby wojskowej planowane na 09 października br. nie odbędą się.

Nowy termin kwalifikacji ustalono na dzień 16 października br.


 

KWALIFIKACJE

W 2 HRUBIESZOWSKIM PUŁKU ROZPOZNAWCZYM


Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowych.
Terminy kwalifikacji:
19.09.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    
2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy
22 – 500 Hrubieszów ulica Dwernickiego 4
Godzina stawiennictwa:    
8.00
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu   z wychowania fizycznego;
- przybory do pisania;
- strój sportowy.
Kontakt w jw.:    
mjr Sławomir RYDEL     
tel. 261 158 269
Strona www.:    
www.2pr.wp.mil.pl
Uwaga:Kandydaci muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą – bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych lub służyć w Terytorialnej Służbie Wojskowej.


 


 

WOLNE WAKATY W 5 PUŁKU INŻYNIERYJNYM

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny w Szczecinie – Pojduchach prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych:
KIEROWCA KAT. C
KIEROWCA KAT. C+E
OBSŁUGA – ELEKTRYK


Terminy kwalifikacji:
18.09.2019 r., 25.09.2019 r., 02.10.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:   
5 Pułk Inżynieryjny ulica Metalowa 39 Szczecin – Pojduchy
Godzina stawiennictwa:    
8.00
Kandydat powinien:    
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia;
- życiorys (CV);
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.  
Kontakt w jw.:    
st. chor. Sławomir NIKODEM
tel.261 454 788, kom. 885 210 005

st. kpr. Krzysztof PERŻYŁO
tel. 261 454 788    


 


 

 

WOLNE WAKATY

W 16 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM W KRAKOWIE


Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w specjalnościach: KIEROWCA – KUCHARZ – 2 stanowiska.

Terminy kwalifikacji:
10.09.2019 r.; 24.09.2019 r.; 08.10.2019 r.; 12.11.2019 r.; 10.12.2019 r. 

Miejsce stawiennictwa:    
16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie
30 – 901 Kraków, ulica Wrocławska 82
Godzina stawiennictwa:    
8.00
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową, dowód osobisty;
- świadectwo ukończenia szkoły (uwierzytelniona kopia);
- prawo jazdy oraz inne dokumenty potwierdzające   przygotowanie zawodowe, uprawnienia i posiadane   umiejętności;
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku   fizycznego;
- kopię kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach   NSR (dotyczy żołnierzy NSR);
- zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy   żołnierzy NSR);
- kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych (dotyczy żołnierzy NSR).
Kontakt w jw.:    
mł. chor. Krzysztof WITEK    
tel. 261 134 551
Strona www.:    
www.16bpd.wp.mil.pl


 

 

WOLNE WAKATY

W 6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM


Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach (JW. 4115) posiada następujące wakujące stanowiska:

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
KIEROWNIK KANCELARII
DOWÓDCA PLUTONU
DOWÓDCA OBSŁUGI URZĄDZENIA TRENINGOWEGO
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU / INSTRUKTOR
DOWÓDCA PLUTONU
DOWÓDCA PLUTONU
SAPER
OPERATOR
OPERATOR
RATOWNIK
ELEKTROMECHANIK

 


 

 

KWALIFIKACJE W 1 BRZESKIM PUŁKU SAPERÓW

W BRZEGU

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 2697 w Brzegu posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Terminy kwalifikacji:
02.10.2019 r.; 23.10.2019.; 06.11.2019 r.; 20.11.2019 r.; 11.12.2019 r.

Miejsce stawiennictwa:   
1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki
49 – 300 Brzeg ulica Gen. Władysława Sikorskiego 6
 
Godzina stawiennictwa:   
8.00
Kandydat powinien zabrać:   
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy.

Kontakt w jw.:   
chor. Tomasz SIUPIKA   
tel. 261 637 214
    p. Joanna ŚWIERCZ    tel. 261 637 214
Strona www.:    www.1psap.wp.mil.pl


WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK

38 DYWIZJON ZABEZPIECZENIA OBRONY POWIETRZNEJ

W SOCHACZEWIE


Informujemy, że Jednostka Wojskowa 1560 w Sochaczewie posiada wolne etaty do zawodowej służby wojskowej na stanowiska przewidziane dla podoficerów.
Wstępne kwalifikacje zostaną przeprowadzone w październiku br. – dokładne termy zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

 

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK

1 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W WARSZAWIE

Informujemy, że 1 Baza Lotnictwa Transportowego, posiada niżej wymienione wakujące stanowiska.
Głównym zadaniem 1. Bazy Lotnictwa Transportowego jest zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP). Zadania realizowane są w kraju i za granicą. Flota statków powietrznych 1. BLTr jest sukcesywnie powiększana o nowoczesne samoloty, a personel służby inżynieryjno – lotniczej bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, również międzynarodowych.
Ponadto, personelowi wykonującemu bezpośrednią obsługę statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu o statusie „HEAD”, przysługuje w charakterze stałym, dodatek specjalny z mnożnikiem 0,20 kwoty bazowej.
Do kontaktów roboczych z ramienia Bazy w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
Stanowiska przewidziane dla korpusu oficerów:
— ppor. Marek OSIAK (tel. 261-821-739);
— ppor. Ewelina PIETRAS — ZAJAC (tel. 261-821-739).

Stanowiska przewidziane dla podoficerów:
— st. chor. szt. Mariusz KOSTRZEWA (tel. 261-821-397).


 

 

WYKAZ WOLNYCH WAKATÓW


Informujemy, że Oddział Zabezpieczenia w Warszawie (JW. 3964) posiada wolne stanowiska dla żołnierzy zawodowych przedstawione w poniższym wykazie.
Kandydaci (żołnierze zawodowi, żołnierze rezerwy) zainteresowani służbą na niżej wymienionych stanowiskach służbowych mogą kontaktować się bezpośrednio z wyznaczoną osobą:


Kierownik Sekcji Personalnej:
st. chor. szt. Adam NIKOŁAJÓW tel. 261 892 302, 509 155 699.

Lp.    Nazwa stanowiska
1.    Młodszy Podoficer Specjalista (wakat od 01.02.2020 r.)
2.    Komendant Ochrony
3.    Starszy Podoficer Zaopatrzenia (wakat od 01.11.2019 r.)
4.    Szef Służby
5.    Szef Sekcji
6.    Starszy Podoficer Eksploatacji
7.    Szef Sekcji (wakat od 01.10.2019 r.)
8.    Kierownik Ambulatorium


 

 

KWALIFIKACJE W 2 OŚRODKU RADIOELEKTRONICZNYM

W PRZASNYSZU

Informujemy, że w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasnyszu w dniach 04.09.2019 r.; oraz 18.09.2019 r. od godz. 08.00 zaplanowane są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej dla :
- oficerów i podoficerów rezerwy w niżej wymienionych korpusach i grupach osobowych:
POR. / KPT.; PPOR. / POR.; PDF. ST.; PDF.; PDF.MŁ.

W korpusie szeregowych rezerwy szczególne braki występują na stanowiska:
kierowca kat. C, C+E, kucharz, ratownik, tokarz, spawacz (+kat. C), ślusarz (+kat. C), elektromechanik.

Termin zgłoszenia kandydatów wraz z CV w terminie do 02.09.2019 r.


Na kwalifikacje żołnierze powinni posiadać: strój sportowy i jeśli (nie dostarczyli wcześniej do jednostki) CV, opinie służbowe, świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły średniej z ocenami, dyplomy i świadectwa potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności.

Ponadto informujemy, że istnieje również możliwość indywidualnego umówienia się na rozmowę w innym terminie (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz w innych specjalnościach wojskowych, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 261 371 132, 261 371 339, 261 371 350, 261371110). 


Informujemy, że JW. 4115 Gliwice posiada następujące wakujące stanowiska:
- PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH;
- KIEROWNIK KANCELARII;
- DOWÓDCA PLUTONU;
- DOWÓDCA OBSŁUGI URZĄDZENIA TRENINGOWEGO;
- ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU / INSTRUKTOR;
- ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU;
- KIEROWCA-KUCHARZ;
- KIEROWCA.

Kontakt Wojskowa Komenda Uzupełnień

w Rybniku :
por. Michał SZYMIK            tel. 261 124 733    
       
Strona www.:    
www.6bpd.wp.mil.pl Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu  w każdy czwartek miesiąca będzie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji:
każdy czwartek miesiąca
Miejsce stawiennictwa:    
11 batalion dowodzenia
ul. Żarska (brama środkowa)
68-100 Żagań
Godzina stawiennictwa:    
7.45
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy.
Kontakt w jw.:    
kpt. Janusz MAC
st. sierż. Piotr STANASZEK    
tel. 261 688 360
tel. 261 688 364

Strona www.:    
www.11bdow.wp.mil.pl


 

 

WOLNE WAKATY W  6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM

Informujemy, że JW. 4115 Gliwice posiada następujące wakujące stanowiska:
- PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH;
- KIEROWNIK KANCELARII;
- DOWÓDCA PLUTONU;
- DOWÓDCA OBSŁUGI URZĄDZENIA TRENINGOWEGO;
- ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU / INSTRUKTOR;
- ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU;
- KIEROWCA-KUCHARZ;
- KIEROWCA.

Kontakt Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku :

por. Michał SZYMIK            tel. 261 124 733    
        

Strona www.:    
www.6bpd.wp.mil.pl

 


 


KWALIFIKACJE W 2 PUŁKU ROZPOZNAWCZYM

W HRUBIESZOWIE

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4055 w Hrubieszowie posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerskim, podoficerskim oraz szeregowych. Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową (bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych).


Termin kwalifikacji:
21.08.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    
2 pułk rozpoznawczy
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów
Godzina stawiennictwa:    
8.00
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy.
Strona www.:    
www.2pr.wp.mil.pl

 

 


 

KWALIFIKACJE DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH
W CENTRUM PRZYGOTOWAŃ DO MISJI ZAGRANICZNYCH


Informujemy, że Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach prowadzić będzie kwalifikacje w celu pozyskania potencjalnych kandydatów do służby w ramach NSR oraz zawodowej służby wojskowej na stanowiskach:

młodszy oficer (ppor./por), szef zespołu (por./kpt) oraz oficer (por./kpt)

Terminy kwalifikacji:
26.06.2019 r.; 25.09.2019 r.; 30.10.2019 r.; 27.11.2019 r.; 11.12.2019 r. 
Miejsce stawiennictwa:    
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  
25 – 205 Kielce, ulica Wojska Polskiego 300
Godzina stawiennictwa:  7.30
Kandydat powinien zabrać:    
- książeczkę wojskową;
- kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające (stwierdzające brak przeciwwskazań) do egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy
Kontakt w jw.:    
mjr Jacek PORĄBANIEC  
tel. 261 174 305

kpt. Tomasz ZALEWSKI
tel. 261 174 259

Strona www.:    
www.cpdmz.wp.mil.pl

 

 


 

KWALIFIKACJE W 2 PUŁKU INŻYNIERYJNYM  


Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 1523 w Inowrocławiu posiada wakujące stanowiska w korpusie podoficerów (sierż., st. sierż., mł. chor.) przeznaczone dla żołnierzy rezerwy – kandydatów do zawodowej służby wojskowej.
Terminy kwalifikacji:
25.06.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    
2 Pułk Inżynieryjny
88 – 100 Inowrocław, ulica Dworcowa 56
Godzina stawiennictwa:  8.00
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy.
Kontakt w jw.:    
mł. chor. Grzegorz ŁUKOWSKI     
tel. 261 436 448


Strona www.:   
www.2pinz.wp.mil.pl 

 


 
 
 

 

KWALIFIKACJE W 6 batalionie logistycznym w KRAKOWIE

 

Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 4686 w Krakowie posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej:

Terminy kwalifikacji:
03.07.2019 r. oraz 28.08.2019 r.
Miejsce stawiennictwa:    
6 batalion logistyczny 6 Brygady Powietrznodesantowej
ul. Głowackiego 11 30-901 Kraków woj.Małopolskie
Godzina stawiennictwa:  7.30
Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy.

Kontakt w jw.:    Sierż. Arkadiusz DZIEDZICKI    tel. 261 134 867

        


 

WAKUJĄCE STANOWISKA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada NIŻEJ wymienione wakujące stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

kwalifikacje

 


 

DODATKOWE TERMINY KWALIFIKACJI W 6 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach wyznaczył dodatkowe terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej:


 


 

 

UAKTUALNIONY PLAN KWALIFIKACJI W 2019 R. W 18 BATALIONIE POWIETRZNODESANTOWYM 

 

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych 18 batalionu powietrznodesantowego w Bielsku – Białej:

 

06 czerwiec 2019 r.

27 czerwiec 2019 r.

04 lipiec 2019 r.

25 lipiec 2019 r.

08 sierpień 2019 r.

29 sierpień 2019 r.

05 wrzesień 2019 r.

19 wrzesień 2019 r.

03 październik 2019 r.

17 październik 2019 r.

07 listopad 2019 r.

21 listopad 2019 r.

05 grudzień 2019 r.

19 grudzień 2019 r.

 


 

 

 

 

KWALIFIKACJE W 10 BRYGADZIE LOGISTYCZNEJ

 

Informujemy, że 10 Brygada Logistyczna w Opolu posiada wolne stanowiska do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym szeregowych w specjalnościach kierowca kategorii „C” i kategorii „C+E” (stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie).


Terminy kwalifikacji:
    
10.06.2019 r. oraz 17.06.2019 r.

Miejsce stawiennictwa:    
10 Brygada Logistyczna
45 – 820 Opole, ulica Domańskiego 68

Godzina stawiennictwa:  8.00


Kandydat powinien zabrać:    
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- prawo jazdy;
- zaświadczenie o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji   (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego);
- ubiór sportowy.


Kontakt w jw.:    
por. Mateusz SOBEK    tel. 261 625 075
mł. chor. Marek USIARCZYK  tel. 261 625 093


Informujemy, że Jednostka Wojskowa Nr 2697 w Brzegu posiada wolne wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

 

Terminy kwalifikacji:

 

 

02.10.2019 r.; 23.10.2019.; 06.11.2019 r.; 20.11.2019 r.; 11.12.2019 r.

 

Miejsce stawiennictwa:

 

1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki

49 – 300 Brzeg ulica Gen. Władysława Sikorskiego 6

 

 

Godzina stawiennictwa:

 

8.00

 

 

Kandydat powinien zabrać:

 

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową;

- dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane   kwalifikacje (oryginał do wglądu oraz kserokopię);

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału   w egzaminie ze sprawności fizycznej;

- strój sportowy.

 

 

Kontakt w jw.:

 

chor. Tomasz SIUPIKA

 

tel. 261 637 214

p. Joanna ŚWIERCZ

tel. 261 637 214

Strona www.:

www.1psap.wp.mil.pl

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP