Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do NSR

Gdzie się zgłosić?

W celu powołania do Narodowych Sił Rezerwowych należy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień składa:

1) żołnierz rezerwy - bezpośrednio;

2) żołnierz w czynnej służbie wojskowej, żołnierz pełniący zawodową służbę wojskową lub żołnierz pełniący służbę kandydacką - za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.

Do wniosku załącza się:

- odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia,

- uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa,

- odpisy, uwierzytelnione kopie lub po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Rekrutacja ochotników do NSR.

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy:

1) sprawdza, czy istnieje wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy;

2) umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi pełnienie służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

3) sprawdza, czy spełnione są przez niego ustawowe warunki umożliwiające zawarcie kontraktu;

4) kieruje go, w razie potrzeby, do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym pełnionej poza granicami państwa, oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;

5) wydaje mu w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postępowania sprawdzającego;

6) po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt 1-5, przesyła otrzymany wniosek wraz z aktami sprawy oraz kieruje żołnierza rezerwy do dowódcy jednostki wojskowej, w której jest wolne stanowisko służbowe, odpowiadające kwalifikacjom posiadanym przez składającego wniosek żołnierza rezerwy, na które może on mieć nadany przydział kryzysowy, w terminie ustalonym z tym dowódcą.

Dowódca jednostki wojskowej po otrzymaniu wniosku wraz z aktami sprawy żołnierza rezerwy i jego przybyciu do jednostki wojskowej przeprowadza z nim sprawdzian z wychowania fizycznego oraz rozmowę kwalifikacyjną, a w uzasadnionych przypadkach egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia i przygotowania zawodowego wymagany na danym stanowisku służbowym oraz umiejętności związanych ze specyfiką danej jednostki wojskowej, a następnie, w przypadku zaakceptowania kandydatury składającego wniosek żołnierza rezerwy:

1) określa dla niego stanowisko służbowe;

2) wydaje mu, w razie potrzeby, ankietę bezpieczeństwa osobowego oraz poleca przeprowadzenie zwykłego postepowania sprawdzającego albo występuje o przeprowadzenie przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego poszerzonego postepowania sprawdzającego, o ile czynności te nie zostały dokonane wcześniej przez wojskowego komendanta uzupełnień;

3) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia przez niego wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

4) podpisuje z nim kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Na podstawie zawartego kontraktu wojskowy komendant uzupełnień nadaje żołnierzowi rezerwy przydział kryzysowy poprzez wręczenie karty przydziału kryzysowego, będącej decyzją administracyjną.

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat, z możliwością jego ponownego nadania.

W przypadku niezaakceptowania przez dowódcę jednostki wojskowej kandydatury żołnierza rezerwy podczas spotkania, dowódca jednostki wojskowej zawiadamia żołnierza rezerwy i wojskowego komendanta uzupełnień o odmowie zawarcia kontraktu.

 

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku:

p. Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

p. Edyta SZYMURA: 261 124 732

mjr Piotr JANOSZ: 261 124 730

 e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP