Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do TSW

Kto może pełnić terytorialną służbę wojskową?

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba spełniająca następujące warunki:

- posiadająca obywatelstwo polskie,
- odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- wiek co najmniej osiemnaście lat,
- niekarana za przestępstwo umyślne,
- nie była przeznaczona do służby zastępczej,
- nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
- nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Od kandydatów do TSW wymagane jest wykształcenie:

- co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,

- co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,

- co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Gdzie się zgłosić?

Osoby ubiegające się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej składają wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień. Wzór wniosku określa rozporządzenie MON.

Do wniosku kandydat dołącza:

- kopię dowodu osobistego;

- odpis lub kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie.

Ponadto może dołączyć dokumenty mogące mieć wpływ na powołanie do służby takie jak:

- rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej,

- zaświadczenie szkoły realizującej program innowacyjny lub eksperymentalny przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa, której jest absolwentem,

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,

- informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego
w przypadku gdy osoba składająca wniosek wcześniej nie pełniła czynnej służby wojskowej i nie złożyła przysięgi wojskowej.

Wniosek o powołanie do TSW

Wnioski można też składać za pośrednictwem ePUAP w katalogu spraw:

 • Bezpieczeństwo narodowe
  • Spełnienie powszechnego obowiązku obrony.
  • Powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

 

 ePUAP

lub zgłosić swoją kandydaturę poprzez portal www.zostanzolnierzem.pl 

Rekrutacja ochotników do terytorialnej służby wojskowej.

Na pierwszym etapie rekrutacji do TSW kandydat ma możliwość (a nawet konieczność, gdyż jest to etap obowiązkowy) obejrzeć jednostkę wojskową, posłuchać o samym szkoleniu od osób które będą je realizować, zapoznać się z umundurowaniem i wyekwipowaniem przysługującym żołnierzom OT. Kolejne etapy to:

- postępowanie rekrutacyjne – przeprowadza powołana rozkazem wojskowego komendanta uzupełnień komisja rekrutacyjna w której uczestniczy, jako członek komisji rekrutacyjnej przedstawiciel dowódcy jednostki WOT; ma ono charakter konkursowy i obejmuje analizę przedłożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną;
- badania psychologiczne;
- badania na komisji lekarskiej.

Kandydaci, którzy przejdą wszystkie te etapy pozytywnie są powoływani do TSW na stanowiska służbowe w odpowiednich korpusach osobowych.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku:

p. Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

p. Edyta SZYMURA: 261 124 732

mjr Piotr JANOSZ: 261 124 730

 e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP