Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O NSR

Kto może pełnić służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych?

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) stanowią wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. biorących udział w: zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochronie mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego, akcjach poszukiwawczych oraz ratowniczych, a także w oczyszczaniu terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.

Narodowe  Siły Rezerwowe tworzą żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zawarli kontrakt na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostają w dyspozycji do wykonywania zadań w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. Jest to wyselekcjonowany, ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych.

O służbę w  Narodowych Siłach Rezerwowych, może ubiegać się każdy żołnierz rezerwy (czyli osoba, która pełniła już czynną służbę wojskową i złożyła przysięgę wojskową) posiadający obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek (szeregowi – do 55 lat, podoficerowie i oficerowie – do 63 lat), oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Kontrakt może być zawarty z żołnierzem, który spełnia następujące warunki:

1) nie był przeznaczony do służby zastępczej;

2) nie był karany za przestępstwo umyślne;

3) posiada wykształcenie co najmniej:

- gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,

- średnie lub średnie branżowe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,

- wyższe – przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;

4) posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;

5) zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;

6) pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98b ust. 5 ustawy – w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbył czynnej służby wojskowej.

 

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku:

p. Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

p. Edyta SZYMURA: 261 124 732

mjr Piotr JANOSZ: 261 124 730

 e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP