Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJSKOWĄ KOMENDĘ UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  – dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku
ul. Piłsudskiego 2, 44-200 Rybnik
email: wku.rybnik@ron.mil.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Sylwia KRUCZEK
Tel.261 124 740
email: wku.rybnik@ron.mil.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Ministra Obrony Narodowej na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego)  w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do innej organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
- dostępu do danych osobowych;
- żądania ich sprostowania;
- prawo ograniczenia do przetwarzania w przypadku wymienionych w RODO;
- prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie  z  prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP