Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Odznaka pamiątkowa

DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybnik.
2. Zatwierdza si
ę :
1) wzór odznaki, stanowi
ący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowi
ący załącznik Nr 2 do decyzji.
3) Nadaje si
ę regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4) Decyzja wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia ogł
oszenia.

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 3

 REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 

1. Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, zwana dalej „odznaką”, jest uhonorowaniem nienagannej służby i pracy, symbolem solidarności i współpracy środowiska wojskowego. Świadczy o dziedzictwie i kultywowaniu tradycji wojskowych regionu. Celem wprowadzenia odznaki jest integracja żołnierzy i pracowników wojska Komendy, jej promowanie wśród społeczeństwa i środowisk wojskowych oraz motywacja do nienagannej służby i pracy na rzecz rozwoju Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku.
2. Odznaka ma kszta
łt sześcioboku o złotych krawędziach pokrytego zielonąemalią. Na sześciobok nałożony jest srebrny orzeł ze złotym ryngrafem na piersi. Orzeł wsparty jest na tarczy z herbem miasta Rybnika. Tarcza z herbem nałożona jest na dwa skrzyżowane złote miecze. Odznaka pamiątkowa Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku wzorowana jest na odznace 75. Pułku Piechoty i nawiązuje do tradycji wojskowych miasta związanych z 1. batalionem 75 Pułku Piechoty, który w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku na trwałe wpisał się do historii miasta i regionu.
3. Odznak
ę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku nadaje Wojskowy Komendant Uzupełnień na wniosek komisji do spraw odznaki pamiątkowej, zwanej dalej „komisją”.
4. Prawo do otrzymania odznaki przys
ługuje:
1) Wojskowemu Komendantowi Uzupe
łnień z tytułu objęcia stanowiska służbowego;
2)
żołnierzom zawodowym po roku nienagannej służby w WKU;
3)pracownikom wojska, którzy wyró
żnili się szczególnymi osiągnięciami w pracy i przepracowali w WKU co najmniej 2 lata;
4)
żołnierzom rezerwy, w tym żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych, za uzyskanie bardzo dobrych wyników i szczególne osiągnięcia podczas ćwiczeń;
5) innym osobom fizycznym i prawnym, za szczególne zas
ługi we współpracy z WKU oraz za zasługi w działalności na rzecz obronności państwa.
5. Odznak
ę pamiątkową nadaje się z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych ważnych dla służby okolicznościach.
6. Wnioski o nadanie odznaki sk
ładają:
1) prze
łożeni żołnierzy i pracowników wojska;
2) Komendant oraz komisja w stos
unku do innych osób i instytucji.
7. Fakt nadania odznaki og
łasza się w rozkazie dziennym lub specjalnym Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
8. Komisj
ę odznaki pamiątkowej tworzą:
1) szef wydzia
łu – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień;
2) m
ąż zaufania oficerów;
3) przedstawiciel pracowników wojska.
9. Fakt powo
łania komisji oraz zmianę składu osobowego komisji każdorazowo ogłasza się w rozkazie dziennym Wojskowego Komendanta Uzupełnień
10. Do zasadniczych zada
ń Komisji należą:
1) rozpatrywanie i sporz
ądzanie wniosków o nadanie odznaki pamiątkowej; 
2) prowadzenie dokumentacji
ewidencyjnej odznaki pamiątkowej;
3) wykonywanie legitymacji odznaki pami
ątkowej;
4) prowadzenie funduszu odznaki pami
ątkowej;
5) nadzór nad przestrzegani
em regulaminu odznaki;
6) realizacja spraw zwi
ązanych z zamówieniami i technicznym wykonawstwem odznak pamiątkowych.
11. Odznak
ę nosi się na lewej kieszeni munduru, zgodnie z przepisami ubiorczymi żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Posiadaczom odznaki nie przys
ługujążadne prawa i przywileje z tytułu jej posiadania.
13. Wizerunek odznaki pami
ątkowej może być używany na drukach, których tematyka jest ściśle związana z jednostką.
14. Prawo do odznaki pami
ątkowej tracą osoby prawomocnie ukarani sądownie za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek, a w uzasadnionych przypadkach żołnierze ukarani za wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne.
15. Decyzj
ę o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Wojskowy Komendant Uzupełnień z własnej inicjatywy albo na wniosek komisji. Od decyzji Komendanta przysługuje odwołanie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzjaprzełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.
16 Jeden egzemplarz odznaki wraz z dokumentacj
ą przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego.
17. Koszty wykonania odznaki pami
ątkowej nie obciążają budżetu resortu obrony
narodowej.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP