Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Okresowa służba wojskowa

Okresowa służba wojskowa pełniona jest w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Do okresowej służby wojskowej mogą być powoływani żołnierze rezerwy:

- którym nadano przydział kryzysowy na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej,

- posiadający nadany przydział kryzysowy, którzy ochotniczo zgłosili się do pełnienia okresowej służby wojskowej i złożyli wniosek w tej sprawie,

- którzy złożyli do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień wniosek o powołanie do tej służby.

Osoby ubiegające się o powołanie do okresowej służby wojskowej składają wniosek o powołanie do służby do wojskowego komendanta uzupełnień. Do wniosku kandydat dołącza:

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- informację z Krajowego Rejestru Karnego,

- kserokopię poświadczenia bezpieczeństwa,

- kserokopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do okresowej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne do okresowej służby wojskowej przeprowadza dowódca jednostki wojskowej.

Postepowanie to obejmuje:

- egzamin z wychowania fizycznego,

- rozmowę kwalifikacyjną.

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:

- dowódcę jednostki wojskowej - w trakcie pełnienia tej służby,

- wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do jej pełnienia.

Okresową służbę wojskową pełni się w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych, a w przypadku wyznaczenia lub skierowania do służby poza granicami państwa, również na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych występujących poza tymi jednostkami lub związkami.

Czas pełnienia okresowej służby wojskowej żołnierzy skierowanych do pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po zakończeniu służby.

Żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową.

Żołnierza rezerwy zwalnia się z okresowej służby wojskowej po ustaniu przyczyny powołania go do tej służby, nie później jednak niż po 24 lub 48 miesiącach.

Żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy zwalnia się z okresowej służby wojskowej, również w przypadku uchylenia przydziału kryzysowego lub wystąpienia okoliczności uzasadniających jego uchylenie.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP