Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przeszkolenie kursowe kadry rezerwy

KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy – kursy oficerskie i kursy podoficerskie - kierowani są żołnierze rezerwy oraz osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Kursy przeszkolenia kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich, a w szczególności poprawy jakości struktur wojennych Sił Zbrojnych RP.

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU.

Wymogi – kurs oficerski:

 • na kursy oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
 • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 • na kursy oficerskie nie kieruje się podchorążych ze zdanym egzaminem na oficera;
 • na kursy kieruje się najmłodszych wiekiem, którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas (nie starsi niż 40 lat).

 Wymogi – kurs podoficerski:

 • na kursy podoficerskie powołuje się w pierwszej kolejności żołnierzy rezerwy, którzy ukończyli zawodową lub zasadniczą służbę wojskową.
 • zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu (preferowane wykształcenie średnie); w dalszej kolejności, w przypadku braku kandydatów spełniających ww. wymagania, można powoływać pozostałych żołnierzy rezerwy, którzy odbyli inne formy czynnej służby wojskowej,
 • na kurs podoficerski w SW 40H21 kieruje się wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006r., Nr 191, poz.1410).
 • na kursy kieruje się najmłodszych wiekiem, którzy będą przebywać na przydziałach mobilizacyjnych przez dłuższy czas (nie starsi niż 40 lat).

Ochotnicy, którzy spełniają wymogi do przeszkolenia kursowego kadry, składają wniosek w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych do WKU w Rybniku - zgodnie z art. 101a ust. 2 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2017., poz. 1430 z późn. zm.).

Złożenie wniosku w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie w każdym czasie, jednak nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
Więcej informacji na temat szkolenia kursowego oraz wnioski w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych
w trybie ochotniczym - można uzyskać w siedzibie
WKU w Rybniku lub telefonicznie pod nr tel.:
261 124 715

  


 

Plan przeszkolenia kursowego kadry rezerwy w 2021 roku /WKU w Rybniku/

 

 

Wniosek i rozporządzenie:

 

 

Wniosek w sprawie ochotniczego zgłoszenia się do ćwiczeń wojskowych 

 

 

 

Rozporządzenie MON z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania  się do odbycia ćwiczeń wojskowych Dz. U. z 17 marca 2004 r. nr 52 poz. 519 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP