Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Reklamowanie

 REKLAMOWANIE OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

Procedurę reklamowania normuje rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (DzU Nr 210 poz. 2136 z późn. zm.)

Istotą reklamowania jest zwolnienie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, w celu zapewnienie stabilnej i kompetentnej obsady na stanowiskach pracy a co za tym idzie zapewnienie warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie.

Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

Reklamowanie z urzędu dotyczy osób które:

 • wykonują mandat posła, senatora i radnego

 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe

 • ze względu na zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony 
  i bezpieczeństwa państwa  (stanowiska te są określone w Zał. nr 1 do Rozp. Rady Ministrów 
  z 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej 
  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny)

Reklamowanie na wniosek dotyczy osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny skutkowałoby poważnym zakłóceniem pracy urzędu lub działalności gospodarczej.

WKU Rybnik - REKLAMACJE

Agnieszka HILTAWSKA tel. 261 124 723

 


MILITARYZACJA

Procedurę uzupełniania potrzeb kadrowych jednostek zmilitaryzowanych (nadawania przydziałów org.-mob.) normuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno -mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 41, poz. 234).

Militaryzacja stanowi szczególną formę wykonywania zadań obronnych przez cywilne struktury. Celem militaryzacji jest zapewnienie warunków do funkcjonowania administracji i gospodarki przestawianej na tory wojenne w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania Wojskowego Komendanta Uzupełnień w zakresie militaryzacji obejmują współpracę z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w celu przeznaczania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce zmilitaryzowanej, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Przeznaczenie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych następuje w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. W czasie pokoju przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki zmilitaryzowanej mogą otrzymać mężczyźni, którzy nie ukończyli 60 lat życia i kobiety, które nie ukończyły 55 lat życia.
Po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek przydziały nadaje się również osobom, które nie osiągnęły wieku określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

  
 • BIP