Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studia wojskowe

Do służby kandydackiej może ubiegać się osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.

Proces rekrutacji na studia wojskowe kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji i wypełnienia ankiety – podania na stronie internetowej wybranej uczelni. Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa do rektora - komendanta uczelni wojskowej. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku otrzymuje z uczelni informację o złożonym wniosku i kieruje kandydata na badania psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Badania odbywają się w niżej wymienionych placówkach:

- Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Gliwicach;

- Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie.

Kandydaci do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie kierowani są również na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo – Lekarskiej w Warszawie.

Kandydaci do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni kierowani są również na badania do Rejonowej Wojskowej Komisji Morsko – Lekarskiej w Gdańsku.

Uzyskanie pozytywnych orzeczeń wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej umożliwia udział kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym i egzaminach wstępnych. Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczane są na stronach internetowych poszczególnych uczelni, szkół i ośrodków wojskowych. Powołanie do służby kandydackiej następuje w zależności od wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.

 

Osoby zainteresowane studiami wojskowymi mogą skorzystać z oferty edukacyjnej niżej wymienionych uczelni:

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA W DĘBLINIE

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

 

Szczegóły:

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP