Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie

Proces rekrutacji kandydat zaczyna od elektronicznej rejestracji i wypełnienia ankiety – podania na stronie internetowej wybranej uczelni. Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, do Dyrektora Departamentu Kadr MON w określonym terminie (liczy się data złożenia wniosku do WKU). Osoby ubiegające się o przyjęcie na studium wnoszą opłatę rekrutacyjną, która nie podlega zwrotowi.

Po złożeniu dokumentów kandydat zostaje skierowany na badania psychologiczne i lekarskie w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej. Po uzyskaniu orzeczeń stwierdzających brak przeciwwskazań psychologicznych oraz zdrowotnych zostają one przekazane do uczelni.

O zakwalifikowaniu na egzamin wstępny, terminie egzaminu oraz wynikach powiadamia uczelnia/szkoła.

O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie oraz:

- mająca co najmniej osiemnaście lat;

- nie karana sądownie;

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej.

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć niżej wymienione dokumenty:

- dyplom ukończenia studiów wyższych;

- życiorys;

- skrócony odpis aktu urodzenia;

- informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

- potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

- 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne;

-inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

-sprawdzian sprawności fizycznej;

- test znajomości języka angielskiego;

- rozmowę kwalifikacyjną.

Konieczna jest rejestracja kandydatów na stronach internetowych uczelni.

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi:

- 12-miesięczne studium oficerskie;
- 3-miesięczne studium oficerskie.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi:

- 12-miesięczne studium oficerskie.

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie prowadzi:

- 12-miesięczne studium oficerskie;

- 6-miesięczne studium oficerskie.

 

Szczegóły:

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP