Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚWIADCZENIA I NALEŻNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE ŻOŁNIERZOM NSR

Żołnierzom rezerwy za czas służby w NSR przysługuje:

1. Uposażenie:

1) zasadnicze (za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych - stawka dzienna uposażenia zasadniczego według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego – 117,13 zł dla szeregowego);

2) dodatki:

2.1) za szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej:

a) wysokość dodatku za służbę na morzu, za każdy dzień zaokrętowania połączonego z wyjściem na morze na czas nie krótszy niż 6 godzin wynosi:

- na okręcie podwodnym - 25 zł,

- na okręcie nawodnym - 17 zł,

- na innej jednostce pływającej - 10 zł;

b) wysokość dodatku za wykonywanie prac podwodnych z użyciem sprzętu nurkowego, wynosi 20 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac;

c) wysokość dodatku desantowego wynosi 15 zł za każdy skok
ze spadochronem wykonany w trakcie szkolenia wojskowego;

d) wysokość dodatku za wykonywanie zadań związanych
z bezpośrednim udziałem w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych pochodzenia wojskowego albo
w ich unieszkodliwianiu, pełniącego służbę w etatowym patrolu rozminowania, wynosi do 30 zł dziennie;

e) wysokość dodatku za wykonywanie poza macierzystą jednostką wojskową zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych lub likwidacji ich skutków albo w akcjach poszukiwawczych lub ratowania życia ludzkiego wynosi 45 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania tych zadań;

f) miesięczna wysokość dodatku za służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wynosi:

- przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 75 zł,

- przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 90 zł,

- przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 120 zł,

- przy czwartym stopniu szkodliwości lub uciążliwości - 180 zł;

2.2) funkcyjny;

Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego, któremu powierzono pełnienie nieetatowej funkcji dowódcy drużyny lub pomocnika dowódcy plutonu albo wykonywanie obowiązków służbowych na innym stanowisku dowódczym przewidzianym w etacie dla żołnierza zawodowego, wynosi:

- w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla podoficera - do 5%;

- w przypadku pełnienia funkcji lub wykonywania obowiązków przewidzianych dla oficera - do 15% - kwoty należnego uposażenia zasadniczego;

2.3) motywacyjny;

Miesięczna wysokość dodatku motywacyjnego wynosi, w przypadku żołnierza posiadającego:

- trzecią klasę kwalifikacyjną - 30 zł,

- drugą klasę kwalifikacyjną - 45 zł,

- pierwszą klasę kwalifikacyjną - 60 zł,

- mistrzowską klasę kwalifikacyjną - 90 zł;

2.4) za długoletnią służbę;

Żołnierzom rezerwy pełniącym czynną służbę wojskową
na stanowiskach służbowych, na których nadane są przydziały kryzysowe, dowódca jednostki wojskowej przyznaje dodatek w wysokości 3% należnego uposażenia zasadniczego po upływie okresu trzech lat posiadania tego przydziału. Dodatek ten jest zwiększany o kolejne 3% za każdy następny taki okres.

2. Inne należności pieniężne:

a) nagrody (w tym nagrody uznaniowej za odbycie ćwiczeń wojskowych
– do 2.000 zł);

b) zapomogi;

c) należności za podróże służbowe.

3. Pozostałe świadczenia:

a) zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby;

b) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;

c) bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;

d) bezpłatne wyżywienie;

e) opieka medyczna;

f) opieka stomatologiczna;

g) ochrona uprawnień pracowniczych:

w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Powyższego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny lub na czas określony, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania tego urlopu pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia;

h) możliwość ciągłego podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz awansu na kolejne stopnie wojskowe (można również otrzymać dofinansowanie kosztów studiów i nauki);

i) dodatkowo, żołnierzom NSR z niepełną emeryturą wojskową, czas odbywanych ćwiczeń wojskowych wliczany jest do wysługi emerytalnej.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku:

p. Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

p. Edyta SZYMURA: 261 124 732

mjr Piotr JANOSZ: 261 124 730

 e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP