Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia i uprawnienia żołnierzy OT

Żołnierz pełniący TSW otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe, z którym zobowiązany jest się stawiać do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie oraz bezpłatne wyżywienie. Objęty on jest również obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Za każdy dzień pełnienia TSW rotacyjnie otrzymuje uposażenie zasadnicze (od 117,13 zł/dzień) i dodatki w wysokości i na zasadach określonych dla żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe. Za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia terytorialnej służby wojskowej dyspozycyjnie otrzymuje dodatek za gotowość bojową, którego wysokość ustala się na poziomie nie niższym niż 10% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie 411,00 zł/miesiąc).

 

Ponadto żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową przysługuje:

-   zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby rotacyjnie i z powrotem,

-   odprawa od pracodawcy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy (odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby),

-   świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej,

-   urlop bezpłatny na okres pełnienia TSW rotacyjnie,

-   nagrody i zapomogi zgodnie z ustawą o uposażeniu żołnierzy niezawodowych.

 

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku:

p. Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

p. Edyta SZYMURA: 261 124 732

mjr Piotr JANOSZ: 261 124 730

 e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP