Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia rzeczowe

Świadczenia rzeczowe (ruchomości  i nieruchomości).

Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. z 2019 poz. 15414 t.j.);

b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r., w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203 poz. 2081 z 2004 r., z póź. zm.)

c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r., w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz. U. 2004 Nr 181 poz. 1872 z póź. zm.)

d) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2004 r., w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. 2004 Nr 148 poz. 1556 z póź. zm.)

Przedmiotem świadczeń rzeczowych nie mogą być:

1) pomieszczenia, środki transportowe, maszyny i inny sprzęt znajdujące się w posiadaniu:

a) jednostek organizacyjnych służących bezpośrednio działalności Sejmu i Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa RM, ministerstw i urzędów wojewódzkich oraz NBP i banków, a także Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych i Mennicy Państwowej;

b) jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Szefa ABW;

c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych przedstawicielstw i instytucji zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, jak również członków tych przedstawicielstw, urzędów i instytucji oraz członków ich rodzin, a także innych osób zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów, jeżeli nie posiadają obywatelstwa polskiego;

2) biblioteki, muzea, archiwa i zabytki uznane przez Prezydenta RP za pomniki historii oraz dobra kulturalne, oraz obiekty wpisane na "listę dziedzictwa światowego".

Świadczenia rzeczowe w czasie pokoju:

W myśl art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony - na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych.

Polega on na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony państwa. W myśl ust 2 tego artykułu " Świadczenia rzeczowe mogą być wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, jednostek organizacyjnych obrony cywilnej oraz państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obrony państwa, a także zwalczania klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidacji ich skutków.

Nałożenie obowiązku świadczenia rzeczowego może nastąpić najwyżej 3 razy w roku, z tym, że w związku z ćwiczeniami i w wymiarze (7 dni) - tylko 1 raz. Decyzję  

o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych podejmuje wójt lub burmistrz /prezydent miasta/ na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień lub właściwego organu obrony cywilnej.

Decyzję, o której mowa doręcza się posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od decyzji tej przysługuje posiadaczowi nieruchomości lub rzeczy ruchomej oraz wnioskodawcy odwołanie do wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji."

Czas wykonania świadczeń rzeczowych - nie może przekraczać jednorazowo  w przypadku pobrania przedmiotu świadczenia:

a) w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych - 48 godzin;

b) w związku z ćwiczeniami wojskowymi - 7 dni;

c) w związku z ćwiczeniami w OC lub ćwiczeniami praktycznymi w zakresie powszechnej samoobrony 24 godzin.

Świadczenia w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby podlegające obowiązkowi świadczeń osobistych i rzeczowych mogą być w każdym czasie powołane do wykonania w ramach tego obowiązku różnego rodzaju prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, OC lub państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania dla potrzeb obrony Państwa (ciąży na nich obowiązek natychmiastowego wykonania świadczeń w wypadku zaistnienia takiej sytuacji).

Nie doręczenie wezwania nie zwalnia osoby lub posiadacza od natychmiastowego wykonania świadczenia, zgodnie z decyzją, którą otrzymał. Czas wykonania świadczeń osobistych nie może przekraczać jednorazowo - 7 dni. Natomiast przedmioty świadczeń rzeczowych podlegają zwrotowi po ustaniu potrzeby ich używania.

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o pojazdach i maszynach PM-1

W związku z art. 13. ust. 1 i 3 oraz art. 30 ustawy z dnia 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.1068 z póź. zm.) proszę o sporządzenie - Rocznego sprawozdania PM-1 wraz z wykazem kierowców (operatorów maszyn na druk i przesłanie lub dostarczenie do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie, ul. Kopernika 17A w ustalonym terminie.

W sprawozdaniu rocznym PM-1 należy ująć: wszystkie pojazdy samochodowe, motocykle, ciągniki rolnicze, przyczepy, naczepy oraz maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych (wraz z numerami rejestracyjnymi) będącymi na stanie ewidencyjnym (w tym również wydzierżawionych i będących w leasingu) Pana(i) jako posiadacza (lub prowadzonej przez Pana(i) firmy, zakładu, przedsiębiorstwa, spółki) zarejestrowanych we właściwym terytorialnie Wydziale Komunikacji.

Podczas wypełniania poszczególnych kolumn działu 2 - druku PM-1 należy korzystać z danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego, książki maszyny oraz z zamieszczonego po niżej objaśnienia do formularza PM-1.

Szczególną uwagę zwrócić należy na prawidłowe wpisanie identyfikatora pojazdu - ITS Jednocześnie uprzejmie proszę by powiadamiając Wydział Komunikacji - zawiadamiać Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Szczecinie w okresie między sprawozdaniami o sprzedaży lub zakupie pojazdów samochodowych, przyczep, naczep (oraz maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz przeładunkowych). Informuję także, że podstawą do anulowania decyzji na świadczenia rzeczowe na rzecz obrony (przydziału) jest pisemne powiadomienie organu, który ją wydał - Prezydenta Miasta i Gminy, Wójta Gminy) o sprzedaży, kasacji lub udokumentowanej niesprawności środka transportowego trwającej powyżej sześciu miesięcy.

W przypadku sprzedaży należy podać dokładne dane nabywcy (osoby fizycznej, firmy, zakładu, przedsiębiorstwa, spółki) i adres. Ze swojej strony zawiadamiam, że Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie przy wykorzystaniu informacji uzyskanych dla potrzeb obronności na podstawie sprawozdania PM-1 i - zapewnia przestrzeganie ograniczeń wynikających z ochrony praw osobowych obywateli oraz tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej.
POUCZENIE: Udzielanie odpowiedzi na sprawozdanie PM-1-jest obowiązkowe. Odmowa, lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub niedotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi zawartymi w art.56. 1 i 2, art. 57. art. 58 Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1068 z póź. zm.)

OBJAŚNIENIE DO FORMULARZA PM-1
Dział 1. Charakterystyka posiadacza

1. Dane na temat hal naprawczych i stacji paliwowych dotyczą posiadaczy, którzy dysponują typowymi warsztatami przeznaczonymi do prowadzenia obsługi oraz remontów pojazdów samochodowych i maszyn - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Maksymalny promień rozjazdu dla maszyn podawać w odniesieniu do miejsca,             

w którym maszyny wykonują prace przez czas dłuższy niż 1 doba.

Dział 2. Pojazdy i maszyny

Przy wypełnianiu kolumny 2 należy wpisywać numery identyfikacyjne pojazdów - stosownie do zamieszczonego poniżej wykazu opracowanego na podstawie "Katalogu marek i typów pojazdów eksploatowanych w Polsce" (ITS) wydawanego przez Instytut Transportu Samochodowego. W przypadku braku możliwości skorzystania lub nie znajomości katalogu ITS proszę wpisać nr rej. pojazdu. Posiadacze wypełniający kolumnę nr 2 według katalogu ITS są również zobowiązani do  wpisać nr rej. pojazdów samochodowych.

Więcej informacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku lub pod nr tel. 261 124 723.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP