Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLENIA WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW OT

 

Wojska Obrony Terytorialnej - banner 

Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzone jest przez uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT.
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT obejmuje: żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową oraz podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze), a także żołnierzy rezerwy – podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej oraz do wojskowych komendantów uzupełnień, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze w 2019 roku terminach:

do 1 marca
do 1 października

Wniosek o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT powinien zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu oraz uzasadnienie, a także załączniki: odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskanych specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu (odpis lub uwierzytelniona kopia, albo po okazaniu oryginału, kopii dokumentu).
 
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stosownego dyplomu lub zaświadczenia wydanego przez uczelnie), najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Podstawę do przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się: analiza złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której oceniane są predyspozycje do pełnienia służby w korpusie oficerów, motywacja do rozpoczęcia szkolenia, sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby była karana za przestępstwo umyślne.
 
Podstawę przyjęcia kandydatów na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT stanowi rozkaz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wydany na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą przewodniczący, członek lub członkowie, sekretarz.

Kontakt : Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

mjr Piotr JANOSZ:  261 124 730
Pani Edyta SZYMURA: 261 124 746
Pani Katarzyna GRODECKA: 261 124 747
wku.rybnik@ron.mil.pl

 OT - grafika

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP