Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie żołnierzy OT

Ochotników powołuje się do TSW na okres od roku do 6 lat. Może on zostać przedłużony na kolejny okres, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę.

Żołnierz OT w pierwszym okresie pełni TSW rotacyjnie nieprzerwanie przez okres:

- 16 dni (szkolenie podstawowe), jeżeli wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej i nie złożył przysięgi wojskowej;

- 8 dni (szkolenie wyrównawcze), jeżeli jest żołnierzem rezerwy, czyli pełnił już czynną służbę wojskową i złożył przysięgę wojskową.

Na zakończenie tego szkolenia zapoznaje się z wykazem dni, w których w danym roku kalendarzowym służba jest pełniona rotacyjnie i zawiadamia o tym niezwłocznie swojego pracodawcę.

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze to zaledwie początek. Cały proces szkolenia trwa 3 lata i odbywa się zazwyczaj w trybie weekendowym.

I rok:

Szkolenie indywidualne – ma charakter szkolenia ogólnowojskowego, którego celem jest opanowanie prawidłowych nawyków i właściwych reakcji żołnierza na współczesnym polu walki. Najważniejsze elementy szkolenia to: strzelanie z broni indywidulanej, taktyka, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy przetrwania.

II rok:

Szkolenie specjalistyczne – skupia się na wyszkoleniu żołnierza w zakresie konkretnej funkcji pełnionej w pododdziale, w ramach „dwunastki”, np. saper, radiotelefonista, sanitariusz.

III rok:

Szkolenie zgrywające pododdziały – na tym etapie najważniejsze jest zgrywanie zespołu z uwzględnieniem uwarunkowań terenu miejskiego, górskiego, ogólnego i wodnego, który będzie obszarem działań „Terytorialsów”.

Po zakończeniu trzeciego roku szkolenia żołnierz OT osiąga status gotowości bojowej.

Terytorialna służba wojskowa jest pełniona możliwie najbliżej obszaru zamieszkania żołnierza OT. TSW pełni się:

- ROTACYJNIE – w jednostce wojskowej w terminach określonych przez dowódcę, a mianowicie:

  • co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy (zazwyczaj jeden weekend w miesiącu);
  • także w inne dni, zgodnie z rocznym wykazem sporządzanym przez dowódcę (raz w roku 14 dni szkolenia podsumowującego);

- DYSPOZYCYJNIE – poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do  służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę.

Żołnierz OT może zostać wezwany w trybie natychmiastowego stawiennictwa do pełnienia TSW rotacyjnie w celu:

- sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych;

- udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;

- przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań Sił Zbrojnych i roli Wojsk Obrony Terytorialnej w tym zakresie.

 

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku:

p. Katarzyna GRODECKA: 261 124 747

p. Edyta SZYMURA: 261 124 732

mjr Piotr JANOSZ: 261 124 730

 e-mail: wku.rybnik@ron.mil.pl

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP