Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoły podoficerskie

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu poprzez ukończenie służby kandydackiej w szkole podoficerskiej.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba spełniająca poniższe warunki:

- niekarana sądownie;

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną  do zawodowej służby wojskowej;

- wiek co najmniej osiemnaście lat;

- wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – posiadanie wykształcenia średniego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej;

- życiorys;

- odpis skrócony aktu urodzenia;

- informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;

- potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;

-inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Kandydaci ubiegający się o powołanie w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów są kierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej - w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

W 2020 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów ze środowiska cywilnego prowadzone będzie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

 

Szczegóły:

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP