Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia weteranów

CO DAJE STATUS WETERANA I JAK GO UZYSKAĆ

Dzięki statusowi weterana masz prawo do

 1. bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą możesz uzyskać w jednostce wojskowej i w wojskowych pracowniach psychologicznych więcej...
 2. bezpłatnej pomocy prawnej więcej...
 3. dodatkowego urlopu wypoczynkowego (5 dni) — jeśli pracujesz na etacie,
 3. pierwszeństwo do umieszczenia w Domu Weterana;
 4. pierwszeństwo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego oraz w Domu Weterana w przypadku nadania Ci Orderu Krzyża Wojskowego;
 5. zapomogi — jeśli skończysz 65 lat;
 6. do bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływalni będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego;
 7. do zwolnienia z opłat za wstęp do muzeów państwowych;
 8. zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystości organizowane przez ministra obrony narodowej lub dowódców jednostek wojskowych w charakterze weterana działań poza granicami państwa — jeśli masz na nie zaproszenie;
 9. możliwość skorzystania z miejsca zakwaterowania będącego w zasobach Agencji Mienia Wojskowego wraz z możliwością zakwaterowania opiekuna pod warunkiem zaspokojenia w pierwszej kolejności potrzeb żołnierzy.  (obowiązuje od  11 marca 2020 r.);
10. asysty honorowej podczas swojego pogrzebu w Polsce. więcej o asysyście... 
11. innych ulg i zniżek oferowanych przez samorządy i podmioty prywatne więcej...


Kto może dostać status weterana?
      - Każdy, kto spełni wszystkie poniższe warunki.

1. skierowanie, wyznaczenie, delegowanie, zatrudnienie przez:

      a) Ministra Obrony Narodowej albo właściwy organ wojskowy,
      b) organizację międzynarodową, za zgodą Ministra Obrony Narodowej,
      c) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
      d) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i ma za sobą udział w:

2. misji  pokojowej  lub  stabilizacyjnej,  kontyngentu  policyjnego,  kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu i Służby Ochrony Państwa lub zapewniania bezpieczeństwa państwa:

       a) nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni bądź
      b) łącznie przez okres nie krótszy niż 90 dni;

lub

3. grupy  ratowniczej  Państwowej  Straży  Pożarnej,  łącznie  przez  okres  nie krótszy niż 60 dni misji pokojowej,

4. Nie ma prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo:
   
    1) umyślne w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych w czasie zagranicznej misji,
    2) skarbowe popełnione umyślnie w związku z zadaniami lub obowiązkami służbowymi w czasie zagranicznej misji,
    3) przeciwko Polsce.

 
Co należy przygotować aby uzyskać status

1. wniosek o uzyskanie statusu weterana,

— pobierz wzór wniosku wypełnij

2. zaświadczenie, które potwierdzi twój udział w zagranicznych misjach, wydane przez:

a. dowódcę jednostki wojskowej, w której pełnisz służbę (dotyczy żołnierzy w służbie czynnej),
b. wojskowego komendanta uzupełnień w twoim miejscu zamieszkania (dotyczy m. in. byłych żołnierzy i żołnierzy rezerwy).

Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej,

c. kierownika archiwum wojskowego (dotyczy m. in. byłych żołnierzy i żołnierzy w stanie spoczynku).

Adresy archiwów wojskowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

4. oświadczenie o pełnieniu służby odpowiednio jako żołnierz, funkcjonariusz, funkcjonariusz ABW lub funkcjonariusz AW, wraz z informacją o posiadanym stopniu służbowym, lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy pracownika, (stosuje się m.in. do pracowników jednostek wojskowych)

— pobierz wzór oświadczenia wypełnij

5.    oświadczenie o posiadanym statusie weterana lub weterana poszkodowanego

 — pobierz wzór oświadczenia i wypełnij

Wniosek wysłać listem poleconym lub osobiście:

 adres:

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911, Warszawa

 

Jak długo to trwa?

Do 30 dni od złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów — MON wyda decyzję o przyznaniu statusu weterana albo odmowę jego przyznania. Jeśli decyzja będzie pozytywna — do 60 dni od uprawomocnienia się decyzji dostaniesz legitymację weterana na adres, który podasz we wniosku.

 

Źródło: https://cwdpgp.wp.mil.pl/

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
Piłsudskiego 2
44-200 Rybnik
tel. 261124708
fax. 261124707
wku.rybnik@ron.mil.pl

    
  • BIP